Sunday, September 16, 2012

"My Erasmus among colors and clouds"

I went in long trip to learn, meet, taste and feel something new for me.
The city of Enna and the beautiful island Sicily gave me in return what I wanted: inspiration, adventures, new passions and goals to reach. 
Every day in my new place was like in a dream and, in the end, I decided not to leave...

A story of Laura Bojare.
Directed by Lino Chiusa.
Original music by Mario Incudine (www.marioincudine.info)

Thanks for the colorful scarfs to www.divas-divas.lv

Thanks to all friends involved in the video shooting.


Don't forget to vote and share! Enjoy! --------> http://www.europemobility.tv/index.php?option=com_contest&task=video.details&id=76&Itemid=16


Thursday, March 22, 2012

Atzīšanās/ ConfessionIr sestdiena. Sit vakara 11 stunda. Es sežu pie bāra letes un dzeru tēju. Jā, tēju, jo neesmu te atnākusi atpūsties. Šovakar strādāju. Bārs vēl tukšs, tāpēc paņemu papīra lapu un rakstu Jums šo vēstuli. Beidzot ir kāds brīvs brīdis un sirds ir smaga. Vajag uzrakstīt.
Jūtos skumji un esmu pati uz sevi dusmīga, jo esmu atstājusi novārtā manu blogu. Te ir mana dvēsele, viss mans stāsts... jūtu, ka pazūd kontakts ar Jums, mani dārgie lasītāji, draugi, mani mīļie.
Iemesls tam tikai viens – man nav laika. Daži jau būs dzirdējuši,ka nu jau kā 2 mēnešus strādāju tūrisma aģentūrā šeit Ennā. Drīz pēc Ziemassvētkiem man piezvanīja no aģentūras un uzaicināja pievienoties. Iet forši! Mācos daudz jaunu lietu, daudz izmantoju jau esošās zināšanas. Vienīgās grūtības, ar kurām saskaros, ir saistītas ar valodas ierobežojumiem, taču tam ir vajadzīgs laiks.
Tā nu tagad paiet mana nedēļa - no pirmdienas līdz sestdienai esmu aģentūrā. Sestdienas vakaros, kā šovakar, strādāju vietējā bāriņā. Man vienmēr ir paticis strādāt bāros, it sevišķi tādos, uz kuriem man patīk iet pašai, kur ir tāda viegla gaisotne un nāk arī visi mani draudziņi. Tā līdz rītam norukāju bārā, un tad tiek nogulēta visa svētdiena. Šad tad izbraucam mazos izbraucienos,uzrīkojam kādas kopīgas vakariņas vai aizejam uz kino.
Jāsaka godīgi, pēc tādas nedēļas daudz brīva laika un spēka nepaliek. Manas personīgās lietas un hobiji tiek atlikti malā,kaut gan jūtu, ka man tas sāk pietrūkt. Nāk vasara, un saule sāk spīdēt biežāk. Iespējams, ka tas man dos spēku.

It’s Saturday night, 11 o’clock. I am sitting at the bar and drink tea. Yes, tea, since I have to work tonight not to party. Bar is still empty, so I take a piece of paper and decide to write this letter to you all. Finally I have few free minutes and my heart is really heavy so I have to write.
I feel sad and angry to myself, because I have neglected my blog. Here is my soul, my whole story ... I feel that I’m losing contact with you, my dear readers and friends.
The reason for this is only one - I have no time. Some of you have already heard that for 2 months I’m working in travel agency here in Enna. Soon after Christmas I got a call from the agency and they invited me to join. It’s going well! I’m learning many new things but also using a lot of my knowledge. The only difficulty at work is related to the fact that I don’t know the language fully but for that I need time.
So that’s how passes my week - from Monday to Saturday I'm at the agency. On Saturday evening as tonight, I’m working at local bar. I have always liked to work in bars, especially in those where I’m usually going to have fun, where is nice atmosphere and comes all my friends. After long working night obviously I’m sleeping whole Sunday. Sometimes we go in small trips, make a dinner together or see some movie.
To be honest, after a week like that, I have no free time and strength left. My hobbies and personal things are left away, although I feel that I missed it a lot. Summer is coming and the sun begins to shine more often. Perhaps it will give me strength.

dūmojošā Etna / smoky Etna

garākais baroka balkons Eiropā slēpjas pilsētā pilsētā Palazzolo Acreide / longest baroque balcony in Europe lies in Palazzolo Acreideun šie ir kapi! es zinu, neizskatās, bet ir! / and this is cementery! I know,  it doesn't look like but it is!Mūsu sushi vakars / our sushi evening:Man tagad Ennā ir viens draudziņš latvietis – Liene. Viņa (pēc mana ieteikuma J ) nolēma savu Erasmusu pavadīt arī Ennā. Es par to esmu ārkārtīgi priecīga, jo tagad vismaz ir kāds ar ko papļāpāt latviski. Man jau liekas, ka arī Liene ir sajūsmā par Ennu un ka te ir kāda draudzene, kas var palīdzēt jebkurā laikā.

Now I have one Latvian buddy here in Enna - Liene. She (after my recommendation J) decided to spend her Erasmusu also in Enna. I'm very happy about it, because now at least I have someone to chat in Latvian. I feel that Liene is excited about her decision to come to Enna and that there is a girlfriend who can help her in any time.


Pirms kāda laika mani bija apciemojušas manas dārgās, Kuntī un Linda. Laiks paskrēja tik ātri, ka pat nepamanīju, ka meitenes jau bija prom. Izbraukājām Sicīliju, parunājāmies, apskāvāmies....daudz, bet sajūtas ir tādas, ka nepietiekami! Nezinu vai man izdevās parādīt meitenēm, kas ir tā lieta, vieta vai nu jel’ kas, kāpēc samīlējos šajā zemē. Es ceru!
Te neliels ieskats dienās,kad bijām 4 latvietes Sicīlijā.....

Some time ago I had two guests - my dear Kuntī and Linda. Time passed so fast that I even didn’t notice that girls were already gone. We travelled around Sicily, we were talking, hugging, kissing... a lot, but feeling is that not enough. I don’t know if I was able to show to girls what is that thing, place or whatever reason, why I felt in love in this country. I hope that!
Here is a small insight into the days when we were four Latvians in Sicily...


meitenes kāreiz trāpīja uz skaisto karnevāla laiku


Un aiziet karnevāls!........


last supper.....


Jau trešo nedēļu pēc kārtas mēģinam aizbraukt līdz Etnai pasnowot, taču, laika apstākļu vai citu iemeslu dēļ, tas tā arī neizdodas.
Nedēļas beigās svinēsim Lino izlaidumu universitātē. Beidzot viņš to murgu būs piebeidzis. Un skolu beidz daudzi no maniem draugiem, tā kā nedēļas nogale būs vienās ballītēs!

Tad nu esmu jums nedaudz noziņojusi, kas ar mani te notiek. Neesmu pazudusi, tikai ļoti aizņemta.

Bučoju visus,

Ciao

For the third week in a row, we try to go to Etna to snowboard there, but for weather conditions or other reasons we haven’t went there yet.
At the end of the week we will celebrate Lino’s graduation at the university. Finally he will end this nightmare. Many of my friends have graduations this week so we will have a weekend full of parties!

So now you know what I’m doing here. I haven’t disappeared, I’m just very busy.

Kisses to you all, 

Ciao